В глобален план ваксинопрофилактиката е сред най-големите успехи в общественото здравеопазване. Благодарение на нея има заболявания, за които сме забравили, а честотата на други спада убедително. Доброто ваксинално покритие изгражда т.нар. колективен имунитет, който осигурява защита на хората, които по обективни причини не могат да бъдат ваксинирани [1], като намалява циркулирането на болестотворните агенти сред  населението.

Основен инструмент за провеждане на ваксинопрофилактиката са ваксините. Като всички лекарствени продукти, те преминават през редица клинични проучвания, като се проверява тяхната ефикасност, безопасност и съвместимост и едва след това получават разрешение за употреба. Дори и след като вече активно се използва, всяка една ваксина продължава да подлежи на строг контрол от страна на здравните власти, които следят за качество на партиди, срок на годност и съобщения за нежелани  реакции след ваксинация (НРВ). Процесът на стриктен и непрекъснат контрол от момента на получаване на разрешение за употреба до момента на прекратяването на употребата на всяка една ваксина гарантира безопасността на ваксинопрофилактиката.

Провеждането на добър контрол на ваксините се определя от регулативните изисквания и системите за следене на нежелани  реакции след ваксинация. В тази връзка съобщаването за подозирани странични ефекти е важен елемент и начин за събиране на повече информация за ваксините, които се използват.

Според новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност, гражданите също имат правото да съобщават подозирани нежелани лекарствени реакции (НРВ) директно на националните регулаторни органи по лекарствата в своята държава. Информация за начина, по който да се прави това, трябва да се съдържа в листовката и кратката характеристика на продукта на всяко лекарство. Участието на пациента в процеса на съобщаване на НРВ дава допълнителни гаранции за безопасността на ваксинопрофилактиката, тъй като регистратор на събитието може да бъде всеки пациент, засегнат от дадена васина, а в случай на непълнолетни граждани, регистрацията на такова събитие може да бъде направено от негов родител.

Всеки постъпил сигнал се обработва индивидуално, като се търси връзка между проявената нежелана реакциия и приложението на ваксината. Напълно е възможно наблюдаваната нежелана реакция да няма връзка с приложението на ваксината, a да съвпада по време с нея (съвпадащо събитие, каквито са повечето нежелани клинични събития, наблюдавани около прием на ваксини). [2]

Повишаването на ваксиналния обхват в световен мащаб извежда на преден план необходимостта от постоянен мониторинг на безопасността на ваксините. В тази връзка през 1999 г. СЗО създава Глобалeн експертен комитет по безопасност на ваксините (ГЕКБВ). Задачата на комитета е да бъде независим наблюдател и съветник по всички въпроси, свързани с безопасността на ваксините, като същевременно дава и научнообоснован отговор на всички проблеми във връзка с приложението на ваксините. Безопасността на ваксините, преди въвеждането им в практиката, е обект на наблюдение и анализ. С появяването на нови данни профилът на безопасност на всички въведени в практиката ваксини се актуализира. Това се отразява в докладите на комитета, които са обществено достъпни. [3] Тези доклади съдържат данни от наблюдението на безопасността на ваксините в световен мащаб и на базата на тях се изработват препоръки към регионалните регулаторни органи, в случай, че профилът на безопасност на ваксината не съвпада с познатия до този момент.

____________
[1] Wharton, M. Vaccine safety: current systems and recent findings. – Curr. Opin. Pediatr., 22, 2010, 88-93.
[2] Duclos, P.A global perspective on vaccine safety. – Vaccine, 22, 2004, 2059-2063.

[3] GACVS and WHO secretariat. Global safety of vaccines: strengthening systems for monitoring, management and the role of GACVS. – Expert Rev. Vaccines, 8, 2009, N 6, 705-716.